Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mwy o Ddulliau Ailgylchu

Gwybodaeth

Mae yna nifer o ddulliau gwahanol o ailgylchu a all eich helpu i leihau gwastraff. Y ffordd orau o wneud hyn yw dilyn y tair A:

Arbed

Er mwyn helpu ni i leihau faint o sbwriel a anfonwn i safleoedd tirlenwi ac er mwyn helpu i ddiogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae arnom angen eich help. A allwch chi leihau faint o wastraff yr ydych yn ei gynhyrchu?

 • Defnyddiwch eich bag siopa/bocsys yn hytrach na bagiau plastig.
 • Prynwch lwyth o nwyddau nad ydynt yn pydru a defnyddiwch gynhwysyddion y medrwch eu hail-lenwi lle bo hynny'n bosibl.
 • Torrwch bapurau newydd i fyny i'w roi o dan anifeiliaid neu wneud briciau papur allan o bapurau newydd.
 • Dychwelwch boteli dychweladwy.
 • Os yn bosibl, prynwch laeth oddi wrth y dyn llaeth lleol mewn poteli y medrir eu dychwelyd.
 • Lobiwch eich AS/AC er mwyn helpu i ddelio â gormod o becynnau.

Ailddefnyddiwch

 • Ailddefnyddiwch papur fel sgrap
 • Ailddefnyddiwch amlenni drwy osod labeli arnynt
 • Rhowch ddillad nad ydych eu hangen ac eitemau o'r tŷ i elusennau, siop hen bethau neu ffair sborion.
 • Gallwch roi dillad ac eitemau'r tŷ nad ydych eu hangen ac sydd mewn cyflwr da i siopau ailddefnyddio.
 • Mae yna nifer o sefydliadau ailddefnyddio yng Ngheredigion. Mwy o wybodaeth ar sefydliadau ailddefnyddio o dan y tab Ymgyrchoedd.

Ailgylchu

 • Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o ddefnyddiau.  Gellir cael mwy o wybodaeth am ailgylchu yn yr A-Z gwastraff.
 • Compostio eich gwastraff cegin a chartref.
 • Dylech greu galw am gynnyrch wedi ei ailgylchu gan ddefnyddio eich pŵer fel prynwr. Ceisiwch brynu nwyddau wedi eu hailgylchu wrth siopa, neu nwyddau y gellir eu hailgylchu.

Dewch o hyd sut i arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu eich gwastraff yn ogystal ag arbed arian. Gallwch hefyd ddarganfod sut i ailgylchu yn eich ardal: www.ailgylchudrosgymru.org.uk.

Ymgyrchoedd

Hoffi Bwyd Casau Gwastraff

Mae Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn ymgyrch y DU o’r Rhaglen Gweithredu ar Wastraff & Adnoddau, sydd yn dangos sut y gall gwneud pethau syml, ymarferol bob dydd leihau gwastraff bwyd a fydd yn y pen draw yn fanteisiol i’n pocedi a’r amgylchedd hefyd. Pe baem ni i gyd yn peidio â gwastraffu bwyd, byddai hyn yn cael yr un effaith â chymryd 1 mewn 4 car oddi ar y ffyrdd yn y Deyrnas Unedig. Mae gan Hoffi Bwyd Casau Gwastraff lawer o ryseitiau blasus i ddefnyddio bwyd dros ben, awgrymiadau defnyddiol ar gyfer storio bwyd er mwyn gwneud iddo barhau yn hirach, ac amcangyrifydd i helpu chi i goginio'r maint cywir o fwyd, a gwybodaeth ynglŷn â beth mae dyddiadau ar labeli yn ei olygu. Mae yma rywbeth i bawb, boed chi'n gogydd brwd, neu os ydych am leihau maint o fwyd yr ydych yn ei daflu i ffwrdd.

Mae modd lawrlwytho app Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff er mwyn eich helpu i leihau gwastraff:


Ailgylchwch Nawr

Ailgylchwch Nawr gwefan yw hon wedi ei hanelu tuag at ddarparu cyngor ar ailgylchu. Mae'n rhoi cyngor ar sut i ailgylchu yn y cartref, yn yr ardd (gan gynnwys adran llawn gwybodaeth ar gompostio), yn y swyddfa a'r ysgol.


Gwasanaeth Postio Dewisol

Gwasanaeth Postio Dewisol (MPS) gwasanaeth rhad ac am ddim yw hwn wedi ei gyllido gan y diwydiant postio uniongyrchol. Mae'r gwasanaeth hwn yn galluogi deiliaid tai i dynnu eu henwau a'u cyfeiriadau cartref oddi ar restrau a ddefnyddiwyd gan y diwydiant. Cefnogir hyn gan y Post Brenhinol, pob cymdeithas fasnach sydd â rhan uniongyrchol, a chefnogir yn llawn gan Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth. Gallai cofrestru gyda'r Gwasanaeth Post Dewisol leihau post na ofynnwyd amdano gan 95%.


Ailddefnyddio

Mae yna sawl ffordd o ailddefnyddio hen eitemau neu rai nad ydych eu heisiau. Gellir ailddefnyddio nifer o eitemau yn y cartref. Mae gan Recycling-Guide.org.uk nifer o awgrymiadau ynglŷn â sut i ailddefnyddio eitemau bob dydd.

Gellir rhoi eitemau megis dillad, llyfrau, fideos a DVD i elusen. Edrychwch ar eich cyfeirlyfr teliffon os ydych am gael gwybodaeth am elusennau yng Ngheredigion.

Yn olaf, mae gan Geredigion lawer o fudiadau sy'n hybu ailddefnyddio. Mae siopau fel CRAFT yn Aberystwyth, Anifeiliaid mewn Angen yn Llanbedr Pont Steffan a Phrosiect Cymunedol y Bywyd Newydd yn Aberteifi yn derbyn nwyddau nad yw pobl eu heisiau ac yn eu hail-werthu. Mae sefydliadau eraill megis Freecycle yn caniatáu pobl i ymuno â 'siop ffeirio' rhad ac am ddim ar gyfer eitemau y medir eu hailddefnyddio. Mae hysbysfyrddau mewn archfarchnadoedd a gweithleoedd hefyd yn fan da ar gyfer hysbysebu nwyddau a'u hailddefnyddio neu eu hailwerthu.

Cysylltwch

Gwasanaethau Technegol:

Ebost: gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk
Ar-lein: Adrodd problemau ar-lein: Ffurflen Adrodd Problem
Ffôn: 01545 572572
Post: Tîm Rheoli Gwastraff
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA