Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwastraff o'r Ardd

Gwybodaeth
  
 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaeth ar hyd y flwyddyn ar gyfer casglu gwastraff o'r ardd. Dylech roi’ch holl wastraff o’r ardd allan ar ddiwrnod eich casgliad bob pythefnos mewn bagiau gwastraff gardd y Cyngor sydd ar gael o’ch Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol a Chanolfannau Croeso.

Casglu Gwastraff o'r Ardd

Nid oes gofyniad ar y Cyngor i gasglu gwastraff o erddi pobl. Er mwyn cynnig y gwasanaeth i bawb, mae’r Cyngor yn rhoi cymhorthdal sylweddol tuag at gasglu gwastraff o’r ardd a’i drin. Serch hynny, gofynnir i ddefnyddwyr y gwasanaeth dalu rhywfaint amdano (£1.20 y bag). Cesglir gwastraff o’r ardd bob pythefnos sydd nawr yn wasanaeth ar hyd y flwyddyn.

I ddefnyddio'r gwasanaeth bydd angen:

  • Prynu bagiau ar gyfer gwastraff o’r ardd gan y Cyngor, bagiau sydd â logo’r Cyngor wedi’i brintio ar yr ochr. Mae'r rheiny ar gael yn y Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol a Chanolfannau Croeso Ceredigion. Wrth brynu’r bagiau, mae’n dynodi eich bod wedi talu am y casgliad (ac nid am y bag yn unig).
  • Rhowch y gwastraff o’r ardd yn y bagiau - (peidiwch â’u gorlenwi - dylen nhw ddim pwyso mwy nag 20 cilogram neu byddant yn cael eu gadael).
  • Cliciwch ar y ddolen uchod i wneud cais ar-lein am gasglu gwastraff o'r ardd neu ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i drefnu casgliad erbyn 12:00 fan bellaf y diwrnod cyn y diwrnod casglu - 01545 572572 neu 01970 633010.
  • Bydd angen i chi roi eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn yn ogystal â bras amcan faint o fagiau fydd yna i'w casglu. Bydd staff y Ganolfan Gyswllt yn rhoi gwybod i chi ar ba ddiwrnod y gwneir y casgliad.
  • Rhowch y bagiau allan i'w casglu erbyn 08:00 ar y diwrnod priodol. Ni fydd y cyngor yn casglu unrhyw wastraff o’r ardd sydd heb ei roi ym magiau gwyrdd y Cyngor.

Nid oes cyfyngiad ar faint o fagiau y gallwn eu casglu. Y cwbl y mae'r Cyngor yn gofyn amdano yw bras amcan o nifer y bagiau pan fyddwch yn bwcio ac os fydd nifer y bagiau a roddir i'w casglu yn go debyg i’r nifer hwnnw, yna caiff pob un o'r bagiau eu casglu. Fodd bynnag, os oes gwahaniaeth mawr efallai y bydd yn rhaid gadael rhai bagiau os nad oes lle ar y lori. Gallwch ffonio'r Cyngor i gynyddu nifer y bagiau hyd at hanner dydd ddiwrnod cyn y casgliad.

Gall gwastraff gardd gynnwys:

Dail
Glaswellt
Planhigion
Tocion coed
Blodau
Tocion llwyni
Coed Nadolig go iawn

Nid yw gwastraff gardd yn cynnwys:

Potiau planhigion
Defnyddiau gwneud, er enghraifft, dodrefn patio
Defnyddiau adeiladu
Cerrig/creigiau
Coed
Pridd
Efwr Enfawr
Clymog Japan
Llysiau'r Gingroen

Am wybodaeth ynglŷn â chael gwared ar Glymog Japan a Llysiau'r Gingroen, cliciwch ar dab Chwyn Niweidiol ar ben y dudalen.

Pethau eraill i’w gwneud â gwastraff o’r ardd

Safleoedd Gwastraff Domestig - cewch ddod â gwastraff gardd i holl Safleoedd Gwastraff Domestig y sir AM DDIM. Bydd angen caniatâd os ydych chi'n defnyddio fan/pic-yp mawr neu drelar dwy echel. Caiff y gwastraff ei drin mewn Bin Compostio sy'n creu gwrtaith da.

Chwyn Niweidiol

​Cael gwared ar chwyn niweidiol neu ymledol

Gall chwyn ymledol megis Clymog Japan a Llysiau'r Gingroen fod yn niweidiol i bobl, anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm, ac maent yn aml yn anodd eu trin a hyd yn oed yn anoddach eu gwaredu. Bwriad y dudalen hon yw rhoi cyngor i bobl yng Ngheredigion ynghylch y ffordd orau o adnabod, trin a chael gwared ar chwyn peryglus ac ymledol.

Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn Clymog Japan na Llysiau'r Gingroen fel rhan o'r gwasanaeth casglu o gartrefi.

Clymog Japan

Chwyn anfrodorol ymledol yw Clymog Japan a ddaeth i'r Deyrnas Unedig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel planhigyn addurnol. Yn anffodus, mae wedi ymledu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan ac mae'n anodd cael gwared ohono.

Mae gan Glymog Japan goesau sy'n edrych fel bambŵ, dail ar ffurf rhaw, a blodau gwyn (mae'n blodeuo ym mis Medi/Hydref). Gall dyfu hyd at 3m mewn uchder a 7m mewn hyd o dan ddaear.

O dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, mae'n drosedd plannu Clymog Japan neu achosi iddo dyfu'n wyllt. Os oes Clymog Japan ar eich eiddo, nid oes rhwymedigaeth arnoch i gael gwared arno, ond mae rhwymedigaeth arnoch i'w atal rhag croesi ffiniau eich eiddo.

Mae Clymog Japan yn hynod o anodd ei drin. Gall y rhisom (coesau dan ddaear) ymledu hyd at 7m oddi wrth y planhigyn. Os bydd darn o risom cyn lleied ag un centimedr ar ôl yn y tir, gall y planhigyn dyfu eto. Oherwydd hyn, dylid cymryd gofal wrth dorri planhigion Clymog Japan, a dylid sicrhau y dinistrir pob darn a dorrir o'r planhigyn. Am fwy o wybodaeth ynghylch rheoli Clymog Japan, gweler y dolenni defnyddiol isod.

Mae Clymog Japan yn cael ei ystyried fel gwastraff a reolir, ac felly ni ellir ond cael gwared ohono mewn ffyrdd penodol. Oherwydd nad oes cyfleuster trwyddedig ar gael, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynghori unrhyw un sy'n dymuno cael gwared ar Glymog Japan i'w osod mewn sach bapur, gan ganiatáu digon o amser iddo sychu, cyn llosgi pob darn o'r planhigyn sydd angen ei waredu.

Llysiau'r Gingroen

Chwyn niweidiol yw Llysiau'r Gingroen sydd wedi ei gynnwys yn Neddf Chwyn 1959. Mewn rhai achosion, gofynnir i berchnogion tir gael gwared ar Lysiau'r Gingroen o'u tir yn amodol ar hysbysiad gorfodi oddi wrth Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), ond yn gyffredinol ni ofynnir iddynt wneud hynny.

​Mae gan Lysiau'r Gingroen glystyrau o flodau melyn tebyg i lygad y dydd a dail gwyrdd danheddog. Mae'n tyfu hyd at 3 troedfedd mewn taldra. Mae Llysiau'r Gingroen yn wenwynig i geffylau, gwartheg a defaid a dylid cael gwared ohonynt o diroedd pori lle bynnag bo modd.

Ystyrir Llysiau'r Gingroen yn chwyn niweidiol, ac ni chaiff ei dderbyn yn Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion. Rydym yn cynghori unrhyw un sy'n ceisio cael gwared ar rywfaint o Lysiau'r Gingroen i dynnu'r planhigyn o'r ddaear, ei osod mewn sach bapur er mwyn ei sychu, ac yna ei losgi. Os ydych yn dymuno cael gwared ar lawer o Lysiau'r Gingroen (mwy na'r hyn y byddech yn dod ar ei draws mewn gardd neu o amgylch eich cartref), cysylltwch â ni am gyngor.

Dolenni Defnyddiol

Am ragor o wybodaeth ynghylch Clymau Japan a Llysiau'r Gingroen, gweler y dolenni canlynol:

Clymog Japan

Llysiau'r Gingroen

Cyngor Cyffredinol

Compostio

Compostio yn y cartref

Y ffordd orau i ddelio â’ch gwastraff gardd yw ei gompostio adref.  Mae’r Cyngor Sir yn gwerthu biniau compostio am bris cost (£40.00 gan gynnwys TAW).  Mae’r Cyngor hefyd yn gwerthu  Biniau Dŵr a Biniau Olwynog. Mae Biniau Compostio a Biniau Dŵr ar gael o Neuadd y Sir Aberaeron yn Nepot Glanrafon.  Gellir cael Biniau Olwynog o Depot Glanrafon.
Am fwy o wybodaeth, gweler ein Ffioedd a Thaliadau.
​Rhagor am finiau compostio
  • Mae compostio yn y cartref yn gostwng cyfanswm y gwastraff organig sy'n cael ei anfon i safleoedd claddu ysbwriel
  • Mae compostio yn y cartref yn arbed y gost o brynu cynhyrchion compost parod
  • Mae compostio yn y cartref yn lleihau'r baich ar gorsydd mawn sy'n dirywio ac sy'n safleoedd bywyd gwyllt pwysig
  • Gellir defnyddio'r deunydd organig a gompostiwyd i ddarparu bwyd i blanhigion a gwella ansawdd y pridd.

Amhosibl i gompostio yn y cartref?

Ni ddylid rhoi gwastraff gardd mewn cynhwysydd gwastraff arferol ar unrhyw gyfrif. Ni chesglir cynhwysyddion gwastraff sy'n cynnwys gwastraff gardd.

Mae’r Cyngor hefyd yn darparu casgliad gwastraff bwyd wythnosol.  Gellir rhoi pob gwastraff bwyd nad ydych yn medru ei gompostio yn y cartref yn eich cadi gwastraff bwyd a’i adael ar gyfer ei gasglu ar eich diwrnod casglu wythnosol.

Cysylltwch

Gwasanaethau Technegol:

Ebost: gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk
Ar-lein: Adrodd problemau ar-lein: Ffurflen Adrodd Problem
Ffôn: 01545 572572
Post: Tîm Rheoli Gwastraff
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA