Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dyddiadau Casgliadau Ailgylchu â Biniau

Gwybodaeth

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir.

Pa ddiwrnodau fydd fy nghasgliadau i?

Gallwch ddefnyddio ein Chwilio Cod Post neu Fapio Rhyngweithiol isod er mwyn gweld pa ddyddiau y gesglir oddi wrthoch a gallwch lawrlwytho calendr ar gyfer eich casgliadau.

Pa mor aml fydd y casgliadau?

Cesglir yr eitemau canlynol bob wythnos:

  • Cynhwysydd Gwastraff BwydGall pob gwastraff bwyd nad ydyw mewn pecynnau, wedi ei goginio neu heb ei goginio yn  ei roi yn eich cadi/cynhwysydd gwastraff bwyd.
  • Bag ailgylchu clir  – Deunydd sych a glan sydd modd ei ailgylchu.

Cesglir yr eitemau canlynol bob pythefnos:

Cyflwyno

Rhoi gwastraff cartref allan i'w gasglu

  • Dylai pob gwastraff gael ei gyflwyno ar fore’r casgliad cyn 8am
  • Dylid rhoi gwastraff bwyd allan dim ond yn y cynhwysydd 23 litr a ddarperir gan y Cyngor
  • Dylid gadael deunydd ailgylchu allan dim ond yn y bagiau plastig clir a ddarperir gan y Cyngor
  • Dylid rhoi defnyddiau nad oes modd eu hailgylchu mewn cynwysyddion caeedig a diogel sy'n weddol gadarn, fel bagiau du neu finiau sbwriel.
  • Peidiwch â rhoi poteli na jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir. Ewch â nhw i'r banc poteli lleol neu Safle Gwastraff Domestig
  • Er mwyn osgoi llygredd, dylid golchi poteli plastig a chaniau a'u gwasgu cyn eu rhoi yn y bagiau ailgylchu clir.
  • Cesglir pob swm rhesymol o wastraff mewn bagiau du, os gwneir pob ymdrech i ailgylchu cymaint o wastraff ag y bo modd.
Lawrlwythwyd
Cysylltwch

Gwasanaethau Technegol:

Ebost: gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk
Ar-lein: Adrodd problemau ar-lein: Ffurflen Adrodd Problem
Ffôn: 01545 572572
Post: Tîm Rheoli Gwastraff
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA