Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beth I’w Roi Yn Yn Y Bagiau, Cadis â Biniau?

Gwybodaeth

Gwastraff bwyd:

Gallwch roi pob math o wastraff bwyd heb ei lapio, boed wedi'i goginio neu beidio, yn eich bocs gwastraff bwyd. Mae hynny'n cynnwys:

 • Holl wastraff bwyd (wedi'i goginio neu beidio) neu bethau o'r rhewgell
 • Unrhyw fwyd dros ben ar blatiau
 • Unrhyw fwyd hensydd wedi dyddio
 • Bara, crwst a melysion
 • Cynnyrch llaeth
 • ​Pysgod (wedi'u coginio neu'n amrwd), esgyrn a sgerbydau
 • ​Cig (wedi'i goginio neu'n amrwd), esgyrn a sgerbydau
 • ​Bagiau têe a choffi mâl
 • ​Ffrwythau a llysiau (rhai cyfan a philion)
 • ​Olew llysiau

Cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ag unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ailgylchu gwastraff bwyd. Os ydych yn newydd i'r ardal neu os yw eich bin bwyd wedi torri neu wedi mynd ar goll, neu os oes angen bin gwastraff bwyd ychwanegol am fod tipyn o wastraff bwyd gennych (e.e. teulu mawr), cysylltwch â ni.

Gallwch leinio’r Cadi Bwyd a’r Bin Gwastraff bwyd â phapur cegin neu bapur newydd, neu os oes well gennych gallwch ddefnyddio leinwyr compostadwy. Mae leinwyr compostadwy ar gael mewn archfarchnadoedd niferus, neu mae’r Cyngor yn gwerthu leinwyr ar gyfer y biniau bwyd yn y ddau faint, gallwch brynu’r rhain yng Nghanolfannau’r Gwasanaethau i Gwsmeriaid sef y Swyddfeydd Lleol neu’r Canolfannau Croeso.

 1. Mae’r leinwyr compostadwy ar gyfer cadi’r gegin yn £1.50 ar gyfer rolyn o 25 o leinwyr.
 2. Mae’r leinwyr compostadwy ar gyfer y bin bwyd mawr yn £1.20 ar gyfer rolyn o 10 o leinwyr.

Bag ailgylchu clir:

Dylid rhoi'r holl ddefnyddiau sych yn rhydd yn y bag. Peidiwch â rhoi eitemau mewn bagiau ar wahân yn eich bag ailgylchu clir. Dyma rhai Cwestiynau ac Atebion am y bagiau ailgylchu newydd. Bagiau Ailgylchu ar gael o Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol a rhai siopau lleol a swyddfeydd post. Gweler ein mapio rhyngweithiol ar gyfer mwy o fanylion

Gallwch roi eitemau yn eich bag ailgylchu clir:​

 • Papur – pob math gan gynnwys papur newydd, cylchgronau, cyfeirlyfrau, papur ysgrifennu, post sothach ac ati
 • ​Cardbord – Cartonau, bocsys a phacedi.
 • Pecynnau Tetra - cartonau cwyrog sudd a llaeth.
 • ​Tuniau bwyd, tuniau diod, tuniau bwyd anifeiliaid anwes, caniau aerosol a ffoil alwminiwm
 • Plastig (gweler isod am restr o'r hyn sy'n dderbyniol neu beidio)

Plastig a dderbynnir:

 • ​Poteli pop a hambyrddau prydau bwyd parod
 • ​Poteli llaeth a hylif golchi llestri
 • Hambyrddau bwyd, haenau glynu, poteli diod ffrwythau, poteli dŵr a siampŵ
 • ​Bagiau plastig a bagiau bin
 • Tybiau margarîn, hambyrddau prydau bwyd microdon
 • ​​Potiau iogwrt, hambyrddau sbwng ar gyfer cig neu bysgod, bocsys byrgyrs a bocsys wyau, cwpanau coffi peiriant, deunydd lapio ar gyfer nwyddau trydanol a theganau.

Golchwch bopeth sydd wedi dal bwyd neu ddiod.

Ni ddylech roi'r eitemau canlynol yn eich bag ailgylchu clir:

 • Peidiwch â rhoi poteli a jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir
 • Unrhyw fath arall o blastig nad yw'n dod o dan y categorïau uchod – er enghraifft, melamin, a ddefnyddir yn aml i wneud platiau a chwpanau plastig.
 • Cewynnau
 • Pecyn creision
 • CDau

​Gwastraff gardd:

Mae’r Cyngor Sir yn cynnig gwasanaeth i gasglu gwastraff o’r ardd; ewch i’r rhan Gwastraff o’r Ardd am ragor o fanylion.

Gwastraff gweddilliol (gwastraff nad oes modd ei ailgylchu):

Gan fod modd ailgylchu'r rhan helaeth o wastraff bellach, ni ddylai fod llawer o eitemau i'w gwaredu yn y bag du. Gallant gynnwys cewynnau budr, cynnwys sugnydd llwch, lludw glo (wedi oeri) a phacedi creision.

Cewch fwy o wybodaeth am sut i gael gwared â rhai eitemau penodol yn ein rhestr Gwastraff A-Y.

Pecyn Ailgylchu

Beth sydd yn y Pecyn Ailgylchu?

Dylai pob cartref yng Ngheredigion fod wedi cael Pecyn Ailgylchu sy'n cynnwys:

 • Bocs Cegin i roi'ch gwastraff bwyd ynddo
 • Cynhwysydd 23 litr i'w roi y tu allan i'r tŷ ac i'w roi allan ar ddiwrnodau casglu gwastraff bwyd
 • Rholyn o Fagiau Clir ar gyfer deunydd ailgylchu glân a sych

Mae'r Bocs Cegin yn gynhwysydd 7 litr sy'n addas i'w gadw yn y gegin. Gellir cadw'r cynhwysydd 23 litr yn y tŷ neu'r tu allan. Mae'r bocs llai yn ffordd hawdd i chi gadw gwastraff bwyd yn y gegin. Pan fo hwnnw'n llawn, gallwch drosglwyddo'r gwastraff i'r cynhwysydd mawr yn barod am y casgliad wythnosol.

Efallai y bydd ychydig o hylif yn cronni yn y bocsys wrth gadw gwastraff bwyd ynddynt. Er hynny, mae'n hollbwysig i beidio â defnyddio bagiau plastig i leinio'r bocs na'r cynhwysydd, gan na fydd modd trin y rheiny yn y broses gwastraff bwyd.

Y dull gorau o gadw cadis yn lân yw drwy eu golchi ar ôl eu gwacau gyda hylif glanhau gwrth-facterol a dŵr cynnes.  Fel arall, gallwch osod papur newydd neu bapur cegin, y medrir eu compostio, neu ddefnyddio bagiau y medrir eu compostio sydd ar gael o Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol neu o Ganolfannau Croeso a’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd.  Peidiwch â defnyddio bagiau plastig.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol a disgwylir i drigolion osod eu cynhwysydd y tu allan i’w heiddo ar eu diwrnod casglu a drefnwyd, ceir manylion yn y calendr a ddarparir.

Mae’r bagiau clir ar gyfer ailgylchu deunydd sych glân.  Clymwch ben y bagiau yn ddiogel.  Dylech osod y bagiau ailgylchu y tu allan i’ch eiddo ar y diwrnod casglu a drefnwyd,  ceir manylion yn y calendr a ddarparir.

Gweler Gwastraff A-Y am yr eitemau nad ydynt ar y dudalen hon.  Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â'r Cyngor.

Lawrlwythwyd
Cysylltwch

Gwasanaethau Technegol:

Ebost: gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk
Ar-lein: Adrodd problemau ar-lein: Ffurflen Adrodd Problem
Ffôn: 01545 572572
Post: Tîm Rheoli Gwastraff
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA