Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mae'n Amser Trafod Cyllidebau

Mae eich Cyngor yn newid

Yn y dyfodol ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn cael digon o arian gan y Llywodraeth i’n galluogi i wneud yr holl bethau’r ydym yn eu gwneud ar hyn o bryd. Bydd rhai gwasanaethau’n dod i ben a bydd rhai’n newid.

Er mwyn i’r afael a hyn rydym wedi bod yn edrych ar ffyrdd i drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio a'r modd rydym yn darparu gwasanaethau. Roedd ailstrwythuro mawr yn 2013 ac mae newidiadau eraill wedi golygu bod y Cyngor eisoes wedi arbed £20 miliwn dros y tair blynedd diwethaf. Yn anffodus, bydd angen i ni arbed £25 miliwn pellach dros y tair blynedd nesaf, felly rydym yn adolygu'r ffordd y mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau yn barhaus er mwyn bod yn fwy effeithiol, effeithlon ac addas at y diben.

Yn ystod y broses hon o drawsnewid, mae cynnal deialog gyda'n trigolion yn hollbwysig. Mae rhaglen barhaus o ymgysylltu ac ymgynghori yn ein galluogi i ddeall eich barn chi wrth i ni weithio drwy ein her gyllidebol.

Rhestrir isod yr ymarferion ymgysylltu ac ymgynghoriadau a gynhaliwyd o amgylch yr her gyllidebol.